Regulamin sklepu internetowego diamenter.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Platforma internetowa dostępna na stronie internetowej pod adresem www.diamenter.pl prowadzona jest przez spółkę działającą pod firmą Diamenter Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000848558, NIP: 8961595725, REGON: 38643818300000.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy przez Klientów, a w szczególności zasady zawierania za jej pośrednictwem umów sprzedaży, sposób ich wykonywania oraz przebieg postępowania reklamacyjnego, stanowiąc tym samym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
 1. adres poczty elektronicznej: biuro@diamenter.pl
 2. telefonicznie pod numerem: +48 532 532 542
 3. adres korespondencyjny: ul. Niemczańska 33/4, 50-561 Wrocław.
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.diamenter.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 1. Informacje handlowe zamieszczane na platformie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 2
Definicje

 1. Sprzedawca – Diamenter Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000848558, NIP: 8961595725, REGON: 38643818300000
 2. Platforma – prowadzona w języku polskim platforma on-line, w ramach której działa Sklep internetowy oraz świadczone są inne usługi oferowane przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem: www.diamenter.pl
 3. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.diamenter.pl, prowadzony przez Sprzedawcę,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 5. Kupujący/Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego (w tym w szczególności poprzez założenie Konta) lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,
 8. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży,
 9. Materiały – zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zamieszczone w Sklepie internetowym i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów.

§ 3
Zasady funkcjonowania Platformy

 1. Zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Platformy określone zostały niniejszym Regulaminem.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Platformy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Prawo do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy przysługuje osobom fizycznym, które ukończyły 18 rok życia, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli zapoznały się oraz zaakceptowały treść Regulaminu i Polityki prywatności.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym polegają na umożliwieniu Kupującemu przez Sprzedawcę:
  1. zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. zakładania i posiadania Konta w Sklepie internetowym,
  3. korzystania z innych usług dostępnych w Sklepie internetowym.
 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Dla korzystania z Platformy niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest zwłaszcza:
  1. wprowadzanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, zawierające wirusy lub mogące wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych,
  2. ingerowanie w treści i elementy graficzne Sklepu internetowego,
  3. wykorzystywanie Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie.
 1. Użytkownik w szczególności zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Platformy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, Regulaminem oraz w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
  2. korzystania z Platformy z poszanowaniem praw innych Użytkowników oraz wszelkich innych podmiotów trzecich.
 1. Usługi dostępne na Platformie świadczone są 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw, w tym przerw technicznych w funkcjonowaniu Platformy oraz Indywidualnych Kont Użytkowników – według uznania Sprzedawcy, a Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie. W miarę możliwości Sprzedawca będzie informował poprzez dostępne środki o przerwach technicznych oraz czasie ich trwania, a w szczególności będzie zamieszczał wymienione wyżej informacje na stronie internetowej.
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 4
Rejestracja oraz logowanie

 1. Użytkownik może założyć Konto poprzez dokonanie rejestracji, która odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego. Dokonanie rejestracji i utworzenie Konta jest całkowicie dobrowolne.
 2. Integralną częścią formularza jest oświadczenie Użytkownika o jego pełnoletności.
 3. Dla zakończenia procesu rejestracji wymaga się, aby Użytkownik zaakceptował treść Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 4. Dokonując rejestracji Użytkownik może ponadto, poprzez zaznaczenie treści oświadczenia w tym zakresie, wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej od Sprzedawcy lub jego kontrahentów wiadomości elektronicznych zawierających informacje handlowe.
 5. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swój login i hasło, które służyć będą do logowania się do Konta.
 6. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
 7. Z momentem dokonania rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą zawierana jest na czas nieoznaczony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie prowadzenia Konta.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu oraz hasła do Indywidualnego Konta Użytkownika oraz nieujawniania loginu lub hasła jakimkolwiek osobom trzecim.

§ 5
Zasady składania i realizacji zamówień

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie:
  1. W ramach swojego Konta poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia,
  2. Poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego bez konieczności zakładania Konta.
 2. Złożenie zamówienia jest skuteczne dopiero z chwilą przejścia całego procesu składania zamówień, które zostaje zapoczątkowane dodaniem Produktu do koszyka, a zakończone potwierdzeniem zamówienia dedykowanym do tego przyciskiem.
 3. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym.
 4. Umowę Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym.
 5. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 6. Sprzedawca dostarczy zamówiony Produkt w umówionym terminie na wskazany przez Kupującego adres dostawy w terminie 10 dni roboczych.
 7. Złożenie przez Klienta zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Otrzymanie zapłaty co najmniej zaliczki zobowiązuje Sprzedawcę do skompletowania zamówienia i dostarczenia Produktu na zasadach wskazanych w Regulaminie. Wydanie Produktu następuje dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej kwoty sprzedaży.
 8. Sprzedawca może anulować zamówienie lub odmówić jego przyjęcia w przypadku gdy
  1. Nie posiada aktualnie danego Produktu na stanie magazynowym,
  2. Rachunek bankowy Sprzedawcy nie zostanie uznane kwotą należną za zamówione Produkty lub kwotą zaliczki w terminie 3 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.
 9.  

§ 6
Ceny Produktów i forma zapłaty

 1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Sklepie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.
 2. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. Dostawa odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 3. Cena Produktu jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia i wiąże do momentu:
  1. wydania Produktu,
  2. anulowania zamówienia,
  3. odmowy przyjęcia zamówienia.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oferowanych na Platformie, wprowadzania nowych Produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów. Zmiany cen Produktów, o których mowa w niniejszym ustępie, nie mają wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny lub ogłoszeniem promocji.
 2. Kupujący może dokonać zapłaty w następujący sposób:
  1. Płatność 100% kwoty z góry (gotówka/przelew zwykły/Przelewy 24),
  2. Płatność 30% kwoty zaliczki, a następnie płatność 70% kwoty przy dostawie (gotówka/przelew zwykły/ Przelewy 24).
 1.  

§ 7
Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 2. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, lub wynikające z właściwości Produktów, mogą nie zostać przez Sprzedawcę uznane za wystarczającą podstawę do uwzględnienia reklamacji Produktu.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że dostarczony Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 4. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, informacje dotyczące Produktu i zamówienia, opis i datę powstania wady Produktu oraz żądanie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii dowodu zakupu reklamowanego Produktu, jak również do odesłania reklamowanego Produktu, aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacje należy składać:
  1. osobiście lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Niemczańska 33/4, 50-561 Wrocław
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@diamenter.pl
 1. Sprzedawca zajmie stanowisko w przedmiocie reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania.
 1. Jeżeli wady Produktu okażą się istotne, Klient może:
  1. żądać wymiany Produktu,
  2. żądać obniżenia ceny Produktu,
  3. odstąpić od umowy.
 1. W przypadku stwierdzenia, że reklamowany Produkt nie ma istotnych wad, reklamacja zostanie odrzucona, a koszty zwrotu Produktu obciążą Klienta.
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona.

§ 8
Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Kupującego we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 3. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać Sprzedawcy bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesłać na adres pocztowy Sprzedawcy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeżeli Konsument wyśle Produkt przed upływem 14 dniowego terminu na adres Sprzedawcy.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 6. Sprzedawca zwraca Kupującemu środki nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie Produktu, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje:

  1. Przedsiębiorcom,

  2. Konsumentom w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 9
Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Zarówno Kupujący, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Sklepu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 3. Ponadto Użytkownik ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
 1. naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
 2. nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze Sklepu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Sklepu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w § 3 pkt 7 Regulaminu.
 1. Odpowiedzialność Użytkownika, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

§ 10
Inne usługi świadczone przez Sprzedawcę

 1. Sprzedawca ponadto świadczy usługi polegające na:

  1. pośrednictwie w sprzedaży diamentów oraz biżuterii,

  2. wykonywaniu biżuterii zgodnie z zamówieniem klienta.

 2. Zasady świadczenia usług określonych w punkcie poprzedzającym określają osobne umowy.

§ 11
Ochrona danych

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, przez co w szczególności rozumie się zmiany przepisów prawa, zmiany warunków funkcjonowania Platformy w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany profilu działalności Sprzedawcy, zmiany zakresu prowadzonych przez Sprzedawcę usług, zmiany danych adresowych, firmy czy formy prawnej Sprzedawcy.
 2. Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na Platformie. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Użytkownika, który zarejestrował się na Platformie, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach funkcjonowania Platformy.
 3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Kupującym – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą  w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 4. Kupujący będący Konsumentem może:
 1. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50 – 069 Wrocław, mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl, strona internetowa: http://wiih.ibip.wroc.pl/public/.
 2. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy (tj. sąd we Wrocławiu), a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2022 r.

Informacja o plikach cookies

Wykorzystujemy pliki cookies zgodnie z polityką prywatności do prawidłowego działania strony: w celu analizy ruchu na stronie oraz korzystania z narzędzi marketingowych.