Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku w sferze ochrony danych w całej Europie obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO). W poniższych informacjach o ochronie danych zamieszczone zostały treści dotyczące przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO przez spółkę działającą pod firmą Diamenter Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Diamenter Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Niemczańska 33/4, 50-561 Wrocław, KRS: 0000848558, NIP: 8961595725, REGON: 38643818300000.

 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 3. Dane osobowe podawane przez Użytkowników są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 4. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

II. Administrowanie danymi

 1. W ramach świadczonych usług, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres dostawy.

 2. Administrator będzie przetwarzał także inne dane w przypadku ich podania, w szczególności takie jak nazwa firmy, NIP oraz adres IP.

 3. Twoje dane osobowe nie będą profilowane.

III. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz uzasadniony interes prawny Administratora

 1. Wyróżnia się następujące cele przetwarzania danych:

  1. Nawiązanie kontaktu mającego na celu ukształtowanie treści umowy, jej zmiany bądź rozwiązania, a także udzielenia wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z przedmiotem usług świadczonych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),

  2. Zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, komunikacja, a także wykonanie zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (wykonanie umowy),

  3. Zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

  4. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

  5. Marketing – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),

  6. Rozliczenia usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

  7. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w przedmiocie prowadzenia konta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (wykonanie umowy).

 1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja usług świadczonych przez Administratora lub działania marketingowe nie będą możliwe.

IV. Odbiorcy danych

 1. Twoje dane mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:

  1. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej wykorzystywanej przez Administratora do prowadzenia Sklepu internetowego,

  2. świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczenia przesyłek z zamówionymi Produktami,

  3. świadczącym na rzecz Administratora inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego,

  4. firmie księgowej, z której usług korzysta Administrator,

  5. agencji marketingowej, z której usług korzysta Administrator,

  6. podmiotom, których oferta uzupełnia ofertę administratora,

  7. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

  8. podmiotowi zajmującemu się obsługą prawną Administratora.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

VI. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane osobowe Administrator przetwarza przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych w pkt III Polityki Prywatności. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane przez okres dłuższy, jeżeli:

  1. takie uprawnienie lub nałożony na Administratora obowiązek wynika z przepisów prawa, prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte),

  2. lub gdy usługa, z której korzystasz ma charakter ciągły.

 1. W szczególności wyróżnia się następujące okresy przechowywania danych:

  1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres negocjowania umowy, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś/aś w celu jej zawarcia.

  2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

  3. Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych będą przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa.

  4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i zapytań kierowanych za pośrednictwem e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  5. Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu.

  6. Dane osobowe przetwarzane w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.

  7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1. prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych (art. 12 RODO)

  2. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);

  3. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO);

  4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);

  5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

  6. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

 1. Jeżeli uważasz, że Administrator przetwarza Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego (art. 77 RODO).

 1. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Informacja o plikach cookies

 1. Szczegółowe informacje w przedmiocie plików cookies stosowanych w ramach Platformy dostępne są w sekcji ,,Polityka Cookies”.

IX. Zabezpieczanie danych osobowych

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania ich danych osobowych i w tym celu:

  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

  2. stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

  3. zapewnia bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych.

X. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji może uniemożliwić wykonanie lub prawidłowe wykonanie usługi.

XI. Nawiązywanie kontaktu z Administratorem

 1. Każdy ma możliwość skontaktowania się z Administratorem na kilka sposobów. Możliwy jest kontakt mailowy, telefoniczny, czy też za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jeżeli nawiązujesz kontakt z Administratorem, dane osobowe, które dobrowolnie w związku z tym udostępniasz, Administrator wykorzystuje wyłącznie do kontaktu i obsługi Twojego zapytania.

 2. Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

  adres korespondencyjny: ul. Niemczańska 33/4, 50-561 Wrocław,

  adres e-mail: biuro@diamenter.pl

  nr telefonu: +48 532 532 542

 

Informacja o plikach cookies

Wykorzystujemy pliki cookies zgodnie z polityką prywatności do prawidłowego działania strony: w celu analizy ruchu na stronie oraz korzystania z narzędzi marketingowych.